Wijziging vermogensrendementheffing is nieuwe nivelleringsmaatregel - BLOG - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wijziging vermogensrendementheffing is nieuwe nivelleringsmaatregel

Administratiekantoor Blokhuis
Gepubliceerd door in Fiscaal ·

Bijna iedereen is het erover eens dat de vermogensrendementheffing in zijn huidige opzet zeer onrechtvaardig is. Zoals de naam van deze belasting impliceert dat er sprake zou zijn van heffing over het rendement op vermogen, is niets echter minder waar.
De fiscus rekent immers 30% belasting over een veronderstelde opbrengst van 4% op vermogen van spaarders en andere risicomijdende beleggers. Deze forfaitaire 4% ligt echter al jarenlang mijlenver van de werkelijke opbrengsten.

Voor veel belastingplichtigen voelt deze belasting dan ook als regelrechte diefstal.

  • Over het inkomen is al belasting betaald (loon- en inkomstenbelasting).
  • Over het uitgeven moet belasting worden betaald (btw of erfbelasting).
  • Waarom moet er dan ook nog belasting worden betaald over het in bezit hebben van vermogen?

Om nu aan de toenemende protesten tegemoet te komen en omdat voor de kleine spaarders de belastingdruk te hoog wordt geacht in verhouding tot het gerealiseerde rendement, wordt met ingang van 1 januari 2017 de systematiek van de vermogensrendementheffing aangepast. Dit resulteert erin dat men uiteindelijk toch weer meer belasting gaat betalen. Grote vermogens gaan er echter direct op achteruit, maar ook kleine spaarders zullen er op de lange termijn op achteruit gaan. De nieuwe regels zijn namelijk gebaseerd op een variabele spaarrente over de afgelopen 5 jaar, welke heel toevallig wel op een historisch dieptepunt staat. Indien de spaarrente in de toekomst echter weer gaat stijgen, komen we dus al gauw weer boven het huidige fictieve rendement van 4% uit. Belastingplichtigen met grote vermogens gaan dan nog veel harder achteruit.

Gemakshalve gaat de Belastingdienst ervan uit dat mensen met een groter vermogen ook een hoger rendement weten te realiseren. Op basis van de huidige tarieven gaan "kleine spaarders" er volgend jaar dus op vooruit, maar gaan mensen met een grondslag vanaf ongeveer € 240.000,00 er op achteruit. In feite is deze wijziging dus een nieuwe nivelleringsmaatregel, waarbij het inkomen nog meer wordt verdeeld. In verreweg de meeste gevallen lijkt het alsof de nieuwe regeling dus gunstig uit gaat pakken. Het is op zijn minst opmerkelijk dat deze maatregel tot stand is gekomen onder VVD-bestuur.

Nu bestaat ook het gevaar dat de hogere tarieven nog verder worden verhoogd en er dus nog verder wordt genivelleerd. Het hoeft ook niet zo te zijn dat mensen met een hoog vermogen, zoals wordt verwacht, slimmer zullen beleggen en dus een hoger rendement weten te realiseren. Beleggers kunnen er immers voor kiezen om een (groot) deel van hun vermogen niet-risicodragend te beleggen en dan een lager rendement behalen om (enorme) verliezen te vermijden. De overheid wil wel profiteren, maar is niet bereid om mee te betalen aan behaalde verliezen.

Wie denkt slim te zijn door beleggingen over te hevelen van box 3 naar box 2 komt ook bedrogen uit. Het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in vrijgestelde beleggingsinstellingen of buitenlandse beleggingslichamen wordt in 2017 ook verhoogd van 4% naar 5,5%, waarmee het weer gelijkloopt met het hoogste forfaitaire rendement in box 3.

Het zou veel eenvoudiger en rechtvaardiger zijn om te kiezen voor een methode waarbij jaarlijks belasting wordt geheven op basis van de gemiddelde spaarrente. Deze rente is eenvoudig vast te stellen en er is ook geen ontwijking mogelijk. Iedereen is dan vrij om te kiezen voor risicodragende beleggingen, waarbij een hoog rendement mogelijk is, maar waarbij ook de kans bestaat op (grote) verliezen, of voor risicomijdende beleggingen, waarbij men genoegen moet nemen met een laag rendement, maar waarbij men wel meer zekerheden heeft.

Het volgende bestand zal duidelijk maken, welke gevolgen de nieuwe regeling heeft en welke toerekening voordeliger is bij een gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, wanneer een schijfgrens wordt overschreden.Geen commentaren


© 2012-2020 J.H. Blokhuis       Contact      Disclaimer      Links      Home

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu