Aangiften - Administratiekantoor Blokhuis

Ga naar de inhoud
Belastingaangiften:

Inkomstenbelasting:
Ondernemers moeten naast het opstellen van een jaarrekening ook aangifte voor de Inkomstenbelasting doen.
In 2001 is de geheel vernieuwde wet op de inkomstenbelasting ingevoerd. Zoals gebruikelijk is deze sindsdien al weer op heel veel punten gewijzigd of aangevuld.
De voor ondernemers in te vullen O-formulieren worden door ons kantoor ingevuld en elektronisch bij de Belastingdienst ingediend. Dit alles op basis van de door ons opgestelde jaarrekening.

Vennootschapsbelasting:
Rechtspersonen zoals een besloten vennootschap of stichting moeten een aangifte Vennootschapbelasting indienen.
Omdat het vermogen van de BV afgescheiden is van het privé vermogen dient U over schulden en vorderingen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot het resultaat laten behoren.
Gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening van de BV wordt de aangifte Vennootschapsbelasting vervaardigd en elektronisch bij de Belastingdienst ingediend.

Omzetbelasting:
De meeste ondernemers moeten maandelijks, per kwartaal of eens per jaar aangifte doen van Omzetbelasting.
Indien u uw administratie gedeeltelijk of geheel zelf verricht, kunt u het invullen van de aangifte Omzetbelasting en eventueel aangifte intracommunautaire leveringen en diensten door ons laten verzorgen.
Wij berekenen dan aan de hand van de door u aangeleverde gegevens de af te dragen of te ontvangen Omzetbelasting.
Indien wij uw administratie geheel verzorgen dan heeft u hier helemaal geen omkijken naar. Uw aangifte Omzetbelasting wordt dan periodiek door ons verzorgd en elektronisch ingediend bij de Belastingdienst.

Loonbelasting:
In het algemeen moet u loonheffingen gaan berekenen en inhouden en premies werknemersverzekering gaan betalen als iemand bij u in dienstbetrekking gaat werken. Het maakt niet uit of degene die bij u werkt, een vaste dienstbetrekking heeft. Ook bijvoorbeeld een losse hulpkracht, vakantiewerker of zaterdaghulp kan bij u in dienstbetrekking zijn.
In de praktijk bestaan er vele soorten arbeidsverhoudingen. Op arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking zijn aan te merken, zijn de regels van de loonheffingen van toepassing. Onder loonheffingen worden verstaan de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
Een dienstbetrekking is een arbeidsverhouding die is gebaseerd op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Deze overeenkomst is meestal schriftelijk vastgelegd, maar kan ook mondeling of stilzwijgend tot stand komen.
Op basis van de door ons gevoerde salarisadministratie worden de aangiften loonheffing elektronisch ingediend bij de Belastingdienst.

Terug naar de inhoud